Close Menu

Faculty & Staff

Department Contacts


Front Desk
frontdesk@aoshouston.org
713-470-5600

Admission Office
admissions@aoshouston.org
713-470-5611

Advancement Office
advancement@aoshouston.org
713-470-5650

Alumni Office
alumni@aoshouston.org
713-470-5652

Athletics Office
athletics@aoshouston.org
713-470-5696

Business Office
business_office@aoshouston.org
713-470-5641

Communications Office
communications@aoshouston.org
713-470-5621

Extended Day & Camp AOS Office
extendedday@aoshouston.org
713-470-5608

Head of School
sfragomeni@aoshouston.org
713-470-5607